ലിപി: സ്വരങ്ങള്‍‍ വ്യഞ്ജനങ്ങള്‍‍: | | | | | | | ചില്ലുകള്‍/ചിഹ്നങ്ങള്‍‍‍‌‍: ണ്‍ | | |
Type your Manglish text here See your results here